Freshmen 1955

55-37.jpg (191366 bytes)

Previous     Next     Home